THIS WEEK SHABBAT DAY
Shacharit 1
Shacharit 2
Mincha
Aravit


THIS WEEK (SUN - FRI)
Shacharit
Mincha
Arvit

8:30 am
9:00 am
3:35 pm
5:10 pm7:00 am
4:05 pm
4:55 pm
Sunrise/Netz
Latest Shema M.A
Latest Shema
Latest Shacharit
Midday/Chatzos
Plag Hamincha
Sunset/Shkiah
07:14
08:56
09:32
10:18
11:52
03:32
04:29